side

Privacy at Cookies

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Agosto 2020

Panimula at Patakaran sa Privacy

Nasasaklawan ng Patakaran sa Privacy na ito ang paraan kung paano kinokolekta, ginagamit, pinapanatili, at inihahayag ng Headley Media Technology Division Ltd (na may numero ng kumpanya na 112774219) ang impormasyong kinokolekta mula sa mga user (bawat isa, ang "User") ng website na www.cybersecuritycorporate.ph ("Site"). Nalalapat ang patakaran sa privacy na ito sa Site at sa lahat ng produkto at serbisyong iniaalok ng Headley Media Technology Division Ltd.

Ipinapaalam sa iyo sa page na ito ang aming mga patakaran tungkol sa pangongolekta, paggamit, at paghahayag ng personal na data kapag ginamit mo ang aming Serbisyo at ang mga opsyong iniugnay mo sa data na iyon.

Ginagamit namin ang iyong data para maibigay at mapahusay ang Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pangongolekta at paggamit ng personal na impormasyon alinsunod sa patakarang ito. Maliban kung iba ang inilalarawan sa Patakaran sa Privacy na ito, ang mga terminong ginagamit sa Patakaran sa Privacy na ito ay may mga kahulugang katulad ng nasa aming Mga Tuntunin at Kundisyon na naa-access sa www.cybersecuritycorporate.ph.

Nakatuon ang Headley Media Technology Division Ltd sa pagprotekta sa iyong personal na impormasyon alinsunod sa kasalukuyang batas at GDPR. Ipoproseso ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong personal na data nang responsable at secure sa lahat ng pagkakataon. Binibigyang-daan kami ng personal na impormasyong ibinigay sa amin ng aming mga mambabasa na mapahusay ang aming serbisyo at maibigay ang pinakanaaangkop na marketing, impormasyon, at serbisyo para sa mga user. Ipoproseso namin ang data na ito sa ilalim ng lehitimong interes alinsunod sa GDPR. Puwedeng mag-opt out ang mga mambabasa sa mga komunikasyon sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-unsubscribe sa mga promotion sa email sa pamamagitan ng email: dataprotection@headleymedia.com

Nakatuon ang Headley Media Technology Division sa pagprotekta at pag-iingat ng inyong personal na impormasyon alinsunod sa kasalukuyang pagsasabatas ng California Consumer Privacy Act (CCPA) kung naaangkop, at ng General Data Protection Regulation (GDPR). Sumusunod ang Headley Media Technology Division Ltd sa mga karapatan ng consumer sa CCPA kaugnay ng mga sumusunod:

 1. karapatang maabisuhan
 2. karapatan sa pag-access
 3. karapatang mag-opt out (o karapatang mag-opt in)
 4. karapatang humiling ng pag-delete
 5. karapatan sa mga pare-parehong serbisyo at presyo

Sumusunod ang Headley Media Technology Division sa mga prinsipyo ng POPIA sa mga sumusunod:

 • pananagutan
 • pagiging bukas
 • seguridad
 • pagminimisa ng data
 • limitasyon ng layunin
 • mga karapatan ng mga paksa ng data

Headley Media Technology Division on sitoutunut turvaamaan ja suojaamaan henkilötietoja LGPD:n voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Lehitimong Interes

Sinusunod ng Headley Media Technology Division Ltd ang prinsipyo ng pag-minimize ng data na tinitiyak na mapapanatiling nasa minimum sa lahat ng pagkakataon ang personal na data na kokolektahin(Art.5). Pinaghihigpitan ang Personal na Data na pinoproseso namin sa Impormasyon ng Business Card ng mga empleyado ng korporasyon na direktang naka-link sa mga pagpapatupad at pagpapasya sa teknolohiya. Nakumpleto na ang isang malawakang pagsusuri na tinitiyak na proporsyonal na nakakaapekto ang personal na data na pinoproseso namin ang mga karapatan sa privacy ng aming mga mambabasa. Isinasaip namin ang transparency sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaalam sa lahat ng mambabasa na pinoproseso namin ang kanilang personal na data, at kung para sa anong mga layunin (Art. 13 at 14). Pagsisikapan naming panatilihing bigyan ng update ang lahat ng mambabasa sa lahat ng pagkakataon (Art. 5).

Posibleng maglaman ang aming Serbisyo ng mga link papunta sa iba pang site na hindi kami ang nagpapatakbo. Kung magki-click ka sa isang link ng third party, ididirekta ka sa site ng third party na iyon. Lubos naming iminumungkahi sa iyo na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na bibisitahin mo. Sinubukan naming ibigay ang mga link sa mga patakaran sa privacy ng third party sa buong website namin kapag posible. Hindi kami tumatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga kagawian sa privacy ng mga naturang third party na website at nasa sarili mong pagpapasya ang iyong paggamit ng mga naturang website.

Kung paano at kailan namin ibinabahagi ang personal na data sa mga sponsor at third party

Posibleng ibahagi ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong personal na data para ihatid ang content at mga serbisyo mula sa aming mga site at serbisyo ng third party na posibleng intesedo ka, kabilang ang naka-sponsor na content.

Naka-sponsor na Content at Mga Third Party

Nakikipagtulungan ang Headley Media Technology Division Ltd sa mga third party na sponsor para gawing available ang malaking library ng content sa aming mga mambabasa, gaya ng mga puting papel, video, case study, at Webinar. Bilang kapalit ng pag-access sa aming library at para makapag-download ng content, posibleng hilingin namin sa iyo na ibigay sa amin ang iyong personal na data bilang bahagi ng pagpaparehistro at/o pag-update sa mga kasalukuyan mong detalye.

Sinusunod ng Headley Media Technology Division Ltd ang prinsipyo ng pag-minimize ng data na tinitiyak na mapapanatiling nasa minimum sa lahat ng pagkakataon ang personal na data na kinokolekta (Art. 5). Pinaghihigpitan ang Personal na Data na pinoproseso namin sa Impormasyon ng Business Card ng mga empleyado ng korporasyon na direktang naka-link sa mga pagpapatupad at pagpapasya sa teknolohiya.

Posible rin naming gamitin ang iyong personal na data para ipadala sa iyo ang alok na hiniling mo o para i-follow up ang nakaraang na-download na resource na may karagdagang content at/o iba pang kaugnay na resource ng mga pinili mong hilingin. Dagdag pa rito, posibleng ibahagi ang iyong personal na data sa sponsor at/o mga sponsor ng content para makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa alok, pati na sa mga karagdagang produkto, content, o serbisyong posibleng interesado ka.

Pakitandaang kapag naibahagi na ang iyong personal na data sa third party/sponsor, ilalapat sa iyong personal na data ang kanilang patakaran sa privacy, kabilang ang impormasyon sa kung paano mag-opt out sa hinaharap. Sinubukan naming ibigay ang mga link sa mga patakaran sa privacy ng third party sa buong website namin kapag posible. Hindi kami tumatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga kagawian sa privacy ng mga naturang third party ng mga sponsor.

Dagdag pa rito, hihingin din namin ang iyong pahintulot na ipasa ang iyong mga detalye sa third party na sponsor at/o mga third party na sponsor sa panahon ng pag-download na nag-aalok sa iyo ng pagkakataong mag-opt out na ibahagi ang iyong mga detalye at protektahan ang privacy mo.

Mga Uri ng Data na Kinokolekta ng Headley Media Technology Division Ltd

Personal na Data

Habang ginagamit ang aming Serbisyo, posibleng hilingin namin sa iyong ibigay sa amin ang ilang partikular na impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan na puwedeng gamitin para makipag-ugnayan sa iyo o tukuyin ka ("Personal na Data"). Posibleng kasama sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ang, pero hindi limitado sa:

 • Email address
 • Pangalan at apelyido
 • Numero ng telepono
 • Address, Estado, Probinsya, ZIP/Postal code, Lungsod
 • Cookies

Posibleng gamitin namin ang iyong Personal na Data para makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa mga newsletter, marketing, o pampromosyong materyal at iba pang impormasyong posibleng interesado ka. Puwede kang mag-opt out na matanggap ang alinman sa, o lahat ng, mga komunikasyong ito mula sa amin sa pamamagitan ng pagsunod sa link o mga tagubilin sa pag-unsubscribe na nasa anumang email na ipapadala namin o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa dataprotection@headleymedia.com.

Privacy ng Mga Bata

Hindi tinutugunan ng aming Serbisyo ang sinumang wala pang 18 taong gulang ("Mga Bata").

Hindi kami sadyang nangongolekta ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan mula sa sinumang wala pang 18 taong gulang. Kung isa kang magulang o tagapangalaga at alam mong binigyan kami ng iyong Mga Anak ng Personal na Data, makipag-ugnayan sa amin. Kung mapag-aalaman naming kinolekta namin ang Personal na Data mula sa mga anak nang walang pag-verify ng pahintulot ng magulang, gagawa kami ng mga hakbang para alisin ang impormasyong iyon sa aming mga server.

Mga Pagbili ng Data mula sa Mga Third Party

Pana-panahong bumibili ang Headley Media Technology Division Ltd ng mga listahan ng marketing mula sa mga supplier ng data ng third party. Posibleng kasama sa data na ito ang, pero hindi limitado sa:

 • Pangalan
 • Apelyido
 • Email Address ng Negosyo
 • Postal Address ng Negosyo
 • Posisyon / Function ng Trabaho sa Negosyo

Kung bumili ka ng data, posibleng magsimula kang makatanggap ng mga komunikasyon sa email at telepono mula sa Headley Media Technology Division Ltd tungkol sa iyong sektor ng negosyo / mga interes sa negosyo nang hindi ibinibigay sa amin ang mga detalye mo. Kung hindi mo na gustong matanggap ang mga update / komunikasyong ito anumang oras, puwede kang mag-opt out / mag-unsubscribe anumang oras o mag-email sa dataprotection@headleymedia.com. Nagpapanatili rin kami ng mga malinaw na record ng lahat ng supplier ng data na ito.

Paglilipat ng Data

Ang iyong impormasyon, kabilang ang Personal na Data, ay posibleng ilipat sa — at panatilihin sa — mga computer na nasa labas ng iyong estado, probinsya, bansa, o iba pang hurisdiksyon ng pamahalaan kung saan posibleng iba ang mga batas sa pagprotekta sa data sa mga batas mula sa hurisdiksyon mo.

Kung nasa labas ka ng United Kingdom at pipiliin mong magbigay sa amin ng impormasyon, pakitandaang ililipat namin ang data, kabilang ang Personal na Data, sa United Kingdom at ipoproseso namin ito doon.

Kumakatawan sa iyong pagsang-ayon sa paglilipat na iyon ang pahintulot mo sa Patakaran sa Privacy na ito pagkatapos ng pagsusumite mo ng naturang impormasyon.

Gagawin ng Headley Media Technology Division Ltd ang lahat ng hakbang na makatuwirang kinakailangan para matiyak na itatrato ang iyong data nang secure at alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito at hindi ililipat ang Personal na Data mo sa isang organisasyon o bansa maliban kung may nakahandang mga sapat na kontrol kabilang ang seguridad ng iyong data at iba pang personal na impormasyon.

Paghahayag ng Data

Kung kabilang ang Headley Media Technology Division Ltd sa merger, acquisition, o pagbebenta ng asset, posibleng ilipat ang iyong Personal na Data. Magbibigay kami ng abiso bago ilipat at mapailalim ang iyong Personal na Data sa ibang Patakaran sa Privacy.

Mga Legal na Pangangailangan

Posibleng ihayag ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong Personal na Data na pinaniniwalaang may magandang layunin at kinakailangan ang naturang pagkilos para:

 • Sumunod sa legal na obligasyon
 • Protektahan at depensahan ang mga karapatan o pag-aari ng Headley Media Technology Division Ltd
 • Iwasan o siyasatin ang posibleng maling gawain kaugnay ng Serbisyo
 • Protektahan ang personal na kaligtasan ng mga user ng Serbisyo o publiko
 • Protektahan laban sa legal na pananagutan
 • Seguridad ng Data

Pinapahalagahan namin ang seguridad ng iyong data, pero tandaang walang paraan ng paglilipat sa Internet, o paraan ng electronic na pag-store na 100% secure. Habang sinisikap naming gumamit ng mga paraang tinatanggap sa komersyo para protektahan ang iyong Personal na Data.

Seguridad ng Data

Mayroon kaming ipinapatupad na mga napakahigpit na kagawian sa pagprotekta sa data sa data na pinapatakbo at pinapamahalaan sa negosyo. Dagdag pa rito, sa lahat ng pagkakataon, ang Seguridad sa IT ay isang mahalagang bahagi kung saan tinitiyak naming secure ang data at mga system. Mayroon kaming mga firewall, antivirus software, pag-encrypt, at wala kaming ipinapatupad na panuntunan sa spreadsheet sa mga desktop PC.

Ipinapatupad ng Headley Media Technology Division Ltd ang patakaran sa pag-encrypt na mahalaga para mabawasan ang mga panganib sa mga karapatan sa mga subject ng data. Gumagamit kami ng pseudonymisation, pag-encrypt, at pag-minimize, ang lahat ng ito ay mga kinikilalang paraan sa pagprotekta sa data bilang default.

Pagpapanatili ng Data

Papanatilihin lang ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong Personal na Data hangga't kinakailangan para sa mga layuning nakasaad sa Patakaran sa Privacy na ito. Papanatilihin at gagamitin namin ang iyong Personal na Data hanggang sa saklaw na kinakailangan para makasunod sa aming mga legal na obligasyon (halimbawa, kung kailangan naming panatilihin ang data mo para makasunod sa mga naaangkop na batas), pagresolba sa mga hindi pagkakasundo, at pagpapatupad sa aming mga legal na kasunduan at patakaran.

Papanatilihin din ng Headley Media Technology Division Ltd ang Data ng Paggamit para sa mga layunin sa internal na pagsusuri. Karaniwang pinapanatili ang Data ng Paggamit sa loob ng maikling yugto ng panahon, maliban kapag ginagamit ang data na ito para pahusayin ang seguridad o para pahusayin ang functionality ng aming Serbisyo, o mayroon kaming legal na obligasyong panatilihin ang data na ito sa loob ng mahahabang yugto ng panahon.

Iyong Mga Karapatan sa Pagprotekta sa Data sa Ilalim ng Pangkalahatang Regulasyon sa Pagprotekta sa Data (General Data Protection Regulation, GDPR)

Kung residente ka ng European Economic Area (EEA), mayroon kang ilang partikular na karapatan sa pagprotekta sa data. Nilalayon ng Headley Media Technology Division Ltd na gumawa ng mga makatuwirang hakbang para bigyang-daan kang iwasto, baguhin, i-delete, o limitahan ang paggamit ng iyong Personal na Data.

Kung gusto mong maabisuhan kung ano ang Personal na Data na mayroon kami tungkol sa iyo at kung gusto mo itong alisin sa aming mga system, makipag-ugnayan sa amin.

Sa ilang partikular na sitwsyon, mayroon ka ng mga sumusunod na karapatan sa pagprotekta sa data:

 • Karapantang i-access, i-update, o i-delete ang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Kapag ginawang posible, puwede mong i-access, i-update, o hilinging i-delete ang iyong Personal na Data nang direkta sa seksyon ng mga setting ng account mo. Kung hindi mo maisagawa ang mga pagkilos na ito, makipag-ugnayan sa amin para tulungan ka.
 • Karapatan sa pagwawasto. Karapatan mong iwasto ang iyong impormasyon kung hindi tumpak o kulang ang impormasyong iyon.
 • Karapatang tumutol. Karapatan mong tutulan ang aming pagproseso sa iyong Personal na Data.
 • Karapatan sa paghihigpit. Karapatan mong hilinging paghigpitan namin ang pagproseso sa iyong personal na impormasyon.
 • Karapatan sa portability ng data. Karapatan mong magbigay ng kopya ng impormasyong mayroon kami sa isang format na maayos, nababasa ng machine, at karaniwang ginagamit.
 • Karapatang bawiin ang pahintulot. Karapatan mo ring bawiin ang iyong pahintulot anumang oras kung saan umaasa ang Headley Media Technology Division Ltd sa pahintulot mo para iproseso ang iyong personal na impormasyon.
 • Pakitandaang posible naming hilingin sa iyong i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago tumugon sa mga naturang kahilingan.

Karapatan mong magreklamo sa Awtoridad sa Pagprotekta sa Data tungkol sa aming pangongolekta at paggamit ng iyong Personal na Data. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong lokal na awtoridad sa pagprotekta sa data sa European Economic Area (EEA).

Pag-track at Data ng Cookies

Gumagamit kami ng mga cookie at katulad na teknolohiya sa pag-track para i-track ang aktibidad sa aming Serbisyo at mayroon kaming ilang partikular na impormasyon.

Ang cookies ay mga file na may maliit na bilang ng data na posibleng may kasamang anonymous na natatanging pantukoy. Ipinapadala ang cookies sa iyong browser mula sa isang website at sino-store ito sa device mo. Ang ginagamit ding mga teknolohiya sa pag-track ay mga beacon, tag, at script para mangolekta at mag-track ng impormasyon at para pahusayin at suriin ang aming Serbisyo.

Puwede mong turuan ang iyong browser na tanggihan ang lahat ng cookie o na tukuyin kapag may ipinapadalang cookie. Gayunpaman, kung hindi ka tatanggap ng cookies, posibleng hindi mo magamit ang ilang bahagi ng aming Serbisyo.

Mga halimbawa ng Cookies na ginagamit namin:

 • Cookies ng Session. Gumagamit kami ng Cookies ng Session para patakbuhin ang aming Serbisyo.
 • Cookies ng Kagustuhan. Gumagamit kami ng Cookies ng Kagustuhan para maalala ang iyong mga kagustuhan at iba’t ibang setting.
 • Cookies ng Seguridad. Gumagamit kami ng Cookies ng Seguridad para sa mga panseguridad na layunin.

Paano namin ginagamit ang iyong data

Posibleng gamitin namin ang impormasyong ibabahagi mo sa amin at ang impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng iyong paggamit ng mga aming mga site sa mga paraang inilalarawan sa ibaba at gaya ng inilalarawan sa panahon ng pagkuha. Ginagamit ng Headley Media Technology Division Ltd ang nakolektang data para sa iba’t ibang layunin:

 • Para maibigay at mapanatili ang aming Serbisyo
 • Para maabisuhan ka tungkol sa mga pagbabago sa aming Serbisyo
 • Para mapayagan kang lumahok sa mga interactive na feature ng aming Serbisyo kapag pinili mo itong gawin
 • Para makapagbigay ng suporta sa customer
 • Para makakuha ng pagsusuri o mahalagang impormasyon para mapahusay namin ang aming Serbisyo
 • Para ma-monitor ang paggamit ng aming Serbisyo
 • Para ma-detect, maiwasan, at matugunan ang mga teknikal na isyu

Mga Newsletter

Gagamitin namin ang mga detalyeng ibinahagi mo para magpadala sa iyo ng mga pang-araw-araw na newsletter kung saan ka nag-subscribe. Ire-repurpose namin ang iyong data o idaragdag namin ang mga ito sa anumang listahan ng marketing, maliban kung pinahintulutan mo kaming gawin ito. Magbibigay kami ng paraan para makapag-unsubscribe ka sa bawat newsletter na ipapadala namin sa iyo.

Analytics ng Website

Posibleng gumamit kami ng mga third-party na Provider ng Serbisyo para i-monitor at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo.

Google Analytics

Ang Google Analytics ay isang serbisyo sa web analytics na iniaalok ng Google na nagta-track sa at nag-uulat ng trapiko sa website. Ginagamit ng Google ang data na nakolekta para i-track at i-monitor ang paggamit ng aming Serbisyo. Ibinabahagi ang data na ito sa iba pang serbisyo ng Google. Posibleng gamitin ng Google ang nakolektang data para i-contextualize at i-personalize ang mga ad ng sarili nitong advertising network.

Puwede kang mag-opt out sa pagiging available ng iyong aktibidad sa Serbisyo sa Google Analytics sa pamamagitan ng pag-install ng add-on ng browser sa pag-opt out sa Google Analytics. Pinipigilan ng add-on ang Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, at dc.js) na magbahagi ng impormasyon sa Google Analytics tungkol sa aktibidad sa mga pagbisita.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kagawian sa privacy ng Google, pakibisita ang web page na Privacy at Mga Tuntunin ng Google: http://www.google.com/intl/fil/policies/privacy/

Behavioral Remarketing

Gumagamit ang Headley Media Technology Division Ltd ng mga serbisyo sa remarketing para mag-advertise sa mga third party na website sa iyo pagkatapos mong bisitahin ang aming Serbisyo. Gumagamit kami at ang aming mga third-party na vendor para ipaalam, i-optimize, at ihatid ang mga ad sa iyong mga nakaraang pagbisita sa aming Serbisyo.

Google AdWords

Ang serbisyo sa remarketing ng Google AdWords ay ibinibigay ng Google Inc.

Puwede kang mag-opt out sa Google Analytics para sa Display Advertising at puwede mong i-customize ang mga ad ng Google Display Network sa pamamagitan ng pagbisita sa page na Mga Setting ng Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Inirerekomenda rin ng Google na i-install ang Add-on ng Browser sa Pag-out Out sa Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - para sa iyong web browser. Nagbibigay ang Add-on ng Browser sa Pag-out Out sa Google Analytics sa mga bisita ng kakayahang pigilang kolektahin at gamitin ng Google Analytics ang kanilang data.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kagawian sa privacy ng Google, pakibisita ang web page na Privacy at Mga Tuntunin ng Google: http://www.google.com/intl/fil/policies/privacy/

Facebook

Ang serbisyo sa remarketing ng Facebook ay ibinibigay ng Facebook Inc.

Puwede kang matuto pa tungkol sa advertising na batay sa interes sa Facebook sa pamamagitan ng pagbisita sa page na ito: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Para mag-opt-out sa mga ad na batay sa interes ng Facebook, sundin ang mga tagubiling ito mula sa Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Sumusunod ang Facebook sa Mga Prinsipyo ng Kusang Pangangasiwa para sa Online na Behavioral Advertising na binuo ng Samahan ng Digital Advertising. Puwede ka ring mag-opt out sa Facebook at iba pang kalahok na kumpanya sa pamamagitan ng Digital Advertising Alliance sa USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance ng Canada sa Canada http://youradchoices.ca/, o European Interactive Digital Advertising Alliance sa Europe http://www.youronlinechoices.eu/, o mag-opt out gamit ang iyong mga setting ng mobile device.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kagawian sa privacy ng Facebook, pakibisita ang Patakaran sa Data ng Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

Ang serbisyo sa remarketing ng AdRoll ay ibinibigay ng Semantic Sugar, Inc.

Puwede kang mag-opt out sa remarketing ng AdRoll sa pamamagitan ng pagbisita sa web page na Mga Kagustuhan sa Advertising ng AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kagawian sa privacy ng AdRoll, pakibisita ang web page na Patakaran sa Privacy ng AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

Ang serbisyo sa remarketing ng AppNexus ay ibinibigay ng AppNexus Inc.

Puwede kang mag-opt out sa remarketing ng AppNexus sa pamamagitan ng pagbisita sa web page na Privacy at Platform ng AppNexus: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kagawian sa privacy ng AppNexus, pakibisita ang web page na Patakaran sa Privacy ng Platform ng AppNexus: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy na Ito

Posibleng pana-panahon naming i-update ang aming Patakaran sa Privacy. Aabisuhan ka namin tungkol sa anumang pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa page na ito.

Ipapaalam namin ito sa iyo sa pamamagitan ng email at/o madaling mapansing abiso tungkol sa aming Serbisyo, bago magkaroon ng bisa ang pagbabago at i-update ang “petsa ng pagkakaroon ng bisa” sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito.

Iminumungkahing pana-panahon mong suriin ang Patakaran sa Privacy na ito para sa anumang pagbabago. Magkakaroon ng bisa ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito kapag na-post na ang mga ito sa page na ito.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, makipag-ugnayan sa amin:

Sa pamamagitan ng email: dataprotection@headleymedia.com

Sa pamamagitan ng pagbisita sa page na ito sa aming website: https://cybersecuritycorporate.ph/ContactUs

Sa pamamagitan ng numero ng telepono: +44 (0) 1932 564999

Sa pamamagitan ng mail: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Tungkol sa Amin

Para Maidagdag ang iyong Content sa aming Online na Library ng Mga Resource ng Teknolohiya, Mag-click Dito...

Pangkat sa Pamamahala

Gerry Rhoades-Brown

Managing Director

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global Sales Director

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

VP Sales DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Matt Newman

Senior Account Manager

matt.newman@headleymedia.com

Maddie Penfold

Senior Account Manager

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior Account Manager

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Account Manager

will.pownall@headleymedia.com