side

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang mga materyal sa Web site (ang "Site") na ito ay ibinibigay ng Cyber Security Corporate. Posibleng gamitin ang ("Cyber Security Corporate") bilang serbisyo sa mga user nito at para sa mga layunin ng pagbibigay ng impormasyon na napapailalim lang sa mga probisyon sa ibaba. Sa pamamagitan ng pag-download sa anumang materyal mula sa o kung hindi man ay sa pamamagitan ng paggamit sa Site na ito, sumasang-ayon ka bilang user ("ikaw") sa mga tuntunin at kundisyong ("Kasunduan") ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga ito, huwag gamitin ang Site o mag-download ng anumang materyal mula rito. Sumasang-ayon kang ang Kasunduang ito (at, kung user kang nagrehistro sa Site na ito ("Nakarehistrong User"), ang anumang probisyong kabilang sa proseso ng pagpaparehistro) ay ang kumpleto at eksklusibong pahayag tungkol sa kasunduan sa pagitan mo at ng Cyber Security Corporate na sumasapaw sa anumang iminumungkahi o naunang kasunduan na sinabi o nakasulat, at anupamang pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng Cyber Security Corporate kaugnay ng subject matter ng Kasunduang ito.

POSIBLENG BAGUHIN NG CYBER SECURITY CORPORATE ANG KASUNDUANG ITO ANUMANG ORAS SA PAMAMAGITAN NG PAG-UPDATE SA POSTING NA ITO. DAPAT MONG PANA-PANAHONG BISITAHIN ANG PAGE NA ITO PARA SURIIN ANG MGA DATI AT KASALUKUYANG TUNTUNIN DAHIL MAY BISA ITO SA IYO. POSIBLENG MASAPAWAN ANG ILANG PARTIKULAR NA PROBISYON NG MGA TUNTUNING ITO NG MGA HAYAGANG IDINISENYONG LEGAL NA ABISO O TUNTUNING NASA MGA PARTIKULAR NA PAGE SA SITE NA ITO.

PANGKALAHATAN:

Nagsisilbing forum ang Site na ito na nagbibigay-daan sa iyo na mahanap at matukoy ang ilang partikular na vendor ng software at mga serbisyo ("Mga Vendor"). Hindi kinokontrol ng Cyber Security Corporate ang tagal ng paraan ng paghahatid ng o paraan kung paano ihahatid ang mga produkto o serbisyo ng anumang Vendor ("Mga Produkto") sa iyo at hindi nito ginagarantiya ang pagkumpleto ng anumang transaksyon. Puwedeng tumangging magbigay ang Cyber Security Corporate ng mga serbisyo sa ilalim ng Site sa kahit sino anumang oras sa sarili nitong pagpapasya.

IMPORMASYON NG TRADEMARK:

Ang Cyber Security Corporate® ay trademark ng Headley Media Technology Division Ltd para sa mga serbisyo sa pagsusuri nito para sa mga espesyalista at propesyonal, gaya ng pagbibigay ng mga online na serbisyo kung saan puwedeng matuto ang mga inaasahang bibili tungkol sa mga produkto at serbisyo. Ang lahat ng iba pang pangalan ng brand, produkto, serbisyo, at prosesong lumalabas sa Site na ito ay mga trademark ng mga nauukol na nagmamay-ari ng mga ito. Puwedeng pampublikong gamitin ang mga trademark ng Cyber Security Corporate nang may nakasulat na pahintulot na mula lang sa Cyber Security Corporate. Nangangailangan ng tamang pagkilala ang patas na paggamit ng mga trademark ng Cyber Security Corporate sa advertising at promotion ng mga produkto ng Cyber Security Corporate. Ang pagbanggit o paggamit sa produkto, serbisyo, o proseso ay hindi nagsasaad ng pagrekomenda, pag-apruba, pag-uugnay, o sponsorship ng produkto, serbisyo, o prosesong iyon ng Cyber Security Corporate.

ISANG KOPYA NG LISENSYA:

Maliban kung iba ang isinasaad sa Site na ito, puwede kang mag-downlonad ng mga limitadong kopya ng impormasyon o software (“Mga Materyal”) na makikita sa Site na ito para sa iyong personal at hindi pangkomersyong paggamit lang maliban kung partikular na binigyan ng lisensya na gawin ito ng Cyber Security Corporate nang nakasulat o kung ipinapahintulot ng anumang tuntunin ng lisensya na kasama o ibigay kasama ng mga indibidwal na Materyal. Isa itong lisensya, hindi paglilipat ng titulo, at napapailalim ito sa mga sumusunod na paghihigpit: hindi mo puwedeng: (a) gamitin ang anumang naka-automate na proseso o software robot para tumingin, mag-download, mag-print, o kung hindi man ay gumamit ng content mula sa anumang site ng Cyber Security Corporate. (b) gamitin ang alinman sa Mga Site o Content para sa layunin ng panunulisit, para sa anumang produkto, solusyon, o serbisyo, mga kumpanyang may mga listing o content na kasama sa content ng Mga Site, (c) baguhin ang Mga Materyal o gamitin ang mga ito para sa anumang layunin sa komersyo, o anumang pagpapakita sa publiko, pagsasagawa, pagbebenta o pagrenta, kabilang, nang walang limitasyon, ang pag-post ng Mga Materyal sa anumang network computer o pag-broadcast ng mga ito sa anumang media; (d) i-decompile, i-reverse engineer, o i-disassemble ang Mga Materyal ng software maliban kung at sa saklaw lang na pinapahintulutan ng naaangkop na batas; (e) alisin ang anumang copyright o iba pang abiso sa pinagmamay-arian sa Mga Materyal; (f) ilipat ang Mga Materyal sa ibang tao. Sumasang-ayon kang iwasan ang anumang hindi awtorisadong pagkopya ng Mga Materyal. Nakalaan sa Cyber Security Corporate ang lahat ng karapatang hindi hayagang ibinibigay sa Kasunduang ito.

PAGMAMAY-ARI NG MGA MATERYAL:

Ang Site na ito at ang Mga Materyal na makikita roon ay naka-copyright at protektado ng copyright, trademark, trade dress, at iba pang batas sa intelektwal na pag-aari at probisyon sa treaty at hindi puwedeng kopyahin, i-reproduce, baguhin, i-publish, i-upload, i-post, ipadala, o ipamahagi ang mga ito sa anumang paraan nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Cyber Security Corporate. Maliban kung hayagang ibinibigay dito, hindi ibinibigay ng Cyber Security Corporate at ng mga supplier nito nang ipinapahiwatig ang mga estoppel o kung hindi man ay anumang hayagan o ipinapahiwatig na karapatan sa iyo sa ilalim ng anumang patent, copyright, trademark, o impormasyon ng trade secret. Posibleng ibigay sa iyo ng Cyber Security Corporate ang ibang karapatan nang nakasulat o kasama sa Mga Materyal.

MGA PASSWORD:

Kung isa kang Nakarehistrong User, bibigyan ka ng Cyber Security Corporate ng ilang partikular na password at user identification number para ma-access ang ilang partikular na bahagi ng Site. Sumasang-ayon kang hindi ihahayag sa anumang third party ang mga naturang password at user identification number na ibinigay sa iyo.

PAGWAWAKAS NG ACCESS:

Kung lumalabag ka sa alinman sa mga tuntunin o kundisyon ng Kasunduang ito, sa sarili nitong pagpapasya, puwedeng gawin ng Cyber Security Corporate ang sumusunod: (a) suspendihin ang iyong access sa ilang partikular na bahagi ng Site o (b) wakasan ang iyong access sa ilang partikular na bahagi ng Site. Nakadepende sa ilang salik kung magreresulta ang paglabag sa pagsuspinde o pagwawakas o hindi, kabilang ang, pero hindi limitado sa, tindi ng paglabag, posibleng pinsala sa iba pang user o sa Cyber Security Corporate, at kung umuulit o nalutas o hindi ang paglabag. Kung sususpendihin o wawakasan ng Cyber Security Corporate ang iyong karapatang i-access o gamitin ang Site ng Cyber Security Corporate, dapat magbigay ang Cyber Security Corporate ng abiso sa iyo tungkol sa naturang pagkilos sa loob ng 24 oras. Pagkatapos wakasan, sisirain mo kaagad ang Mga Materyal at agarang wawakasan ang lahat ng lisensya.

DISCLAIMER:

IBINIBIGAY NANG "AS IS" ANG SITE NA ITO AT ANUMANG MATERYAL NANG WALANG ANUMANG HAYAGAN O IPINAPAHIWATIG NA ANUMANG URI NG WARRANTY. ITINATATWA RITO NG CYBER SECURITY CORPORATE AT/O NG MGA NAUUKOL NA SUPPLIER NITO ANG MGA WARRANTY NG MERCHANTABILITY, HINDI PAGLABAG, O KAANGKUPAN PARA SA ANUMANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI KAILANMAN MANANAGOT ANG CYBER SECURITY CORPORATE O MGA SUPPLIER NITO PARA SA ANUMANG ESPESYAL, HINDI DIREKTA, O MAY KAHIHINATNANG PINSALA O ANUMANG PINSALA (KABILANG, NANG WALANG LIMITASYON, ANG MGA PINSALA PARA SA PAGKALUGI NG KITA, PAGKAANTALA SA NEGOSYO, PAGKAWALA NG IMPORMASYON) NA DULOT NG PAGGAMOT O KAWALAN NG KAKAYAHANG GAMITIN ANG MGA MATERYAL O SITE, KAHIT NA INABISUHAN ANG CYBER SECURITY CORPORATE TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA NATURANG PINSALA. HINDI KAILANMAN MANANAGOT ANG CYBER SECURITY CORPORATE O ANG ALINMAN SA MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE NITO PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALANG DULOT O KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO ANUMAN ANG ANYO NG CLAIM O PAGKILOS SA HALAGANG LAMPAS SA (A) KABUUANG MGA BAYARING BINAYARAN MO SA KUMPANYA (KUNG MAYROON MAN) O (B) ISANGDAANG DOLYAR ($100.00).

Dahil ipinagbabawal sa ilang hurisdiksyon ang pagbubukod o paglilimita sa pananagutan para sa mga may kahihinatnang pinsala, posibleng hindi malapat sa iyo ang limitasyong nasa itaas. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit kanina, dapat mong malamang posibleng naglalaman ang Mga Materyal ng mga error, inalis na bahagi, kawalang katumpakan, o lumang impormasyon. Hindi gumagawa ang Cyber Security Corporate ng mga pangangatawan o warranty pagdating sa pagiging kumpleto, katumpakan, pagiging sapat, currency, o pagiging maaasahan ng anumang Materyal at hindi ito mananagot para sa anumang kakulangan ng nabanggit. Hindi nakatuon ang Cyber Security Corporate sa pag-update sa Mga Materyal.

PAGPAPAWALANG-SALA:

Ang Cyber Security Corporate ay hindi partido sa anumang aktwal na kasunduan sa pagitan mo at ng Mga Vendor. Bilang resulta, walang kontrol ang Cyber Security Corporate sa kalidad, kaligtasan, o legalidad ng Mga Vendor o ng kanilang mga serbisyo. Ikaw ang ganap na mananagot para sa lahat ng aktibidad na isinagawa sa pamamagitan ng iyong account sa pag-access sa Site. Hindi makokontrol at hindi kinokontrol ng Cyber Security Corporate kung kukumpletuhin ng Mga Vendor ang kanilang mga serbisyo o iba pang obligasyon o hindi. Dagdag pa rito, hindi makatuwiran sa komersyal na paraan para i-authenticate ng Cyber Security Corporate ang Mga Vendor, at hindi makukumpirma at hindi kinukumpirma ng Cyber Security Corporate ang sinasabi ng bawat Vendor tungkol sa kung sino ito. Hinihikayat ka ng Cyber Security Corporate na bumuo ng mga ligtas na kagawian sa negosyo kapag ginagamit ang Internet. Hinihikayat ka rin ng Cyber Security Corporate also na makipag-ugnayan nang direkta sa Mga Vendor mula sa Web Site para matulungan kang suriin kung kanino ka nakikipagtransaksyon. Pinapawalang-sala mo ang Cyber Security Corporate (at ang mga ahente at empleyado nito) mula sa lahat ng anumang uri at katangian ng claim, demand, at pinsala (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga aktwal, may kahihinatnan, espesyal, at may danyos na pinsala), alam at hindi alam, hinihinala at hindi hinihinala, inihayag at hindi inihayag, na dulot ng at konektado sa anumang paraan sa iyong ugnayan sa Mga Vendor o serbisyong ibinibigay ng Mga Vendor o anumang pagkilos o pag-aalis ng bahagi ng isang Vendor. Hindi kailanman mananagot ang Cyber Security Corporate para sa anumang legal na pagkilos na inihain ng naturang Mga Vendor laban sa iyo.

MGA PAGSUSUMITE NG USER:

Ang anumang materyal, impormasyon, o iba pang komunikasyong ipapadala sa iyo o ipo-post sa Site na ito ay ituturing na hindi kumpidensyal at hindi pinagmamay-arian (“Mga Komunikasyon”). Hindi magkakaroon ang Cyber Security Corporate ng mga obligasyon kaugnay ng Mga Komunikasyon, hangga’t papangasiwaan ang anumang impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan sa paraang nakatakda sa ibaba. Malayang kopyahin, ihayag, ipamahagi, iugnay, at kung hindi man ay gamitin ng Cyber Security Corporate at mga tagadisenyo nito ang Mga Komunikasyon at lahat ng data, larawan, tunog, text, at iba pang bagay na matatagpuan doon para sa anuman at lahat ng layuning pangkomersyal o hindi pangkomersyal, hangga't papangasiwaan ang anumang impormasyong nagbibigay ng pagkakakilanlan sa paraang nakatakda sa ibaba. Bawal kang mag-post o magpadala sa o mula sa Site na ito ng anumang labag sa batas, nagbabanta, mapanirang-puri, malaswa, pornographic na materyal, o iba pang materyal na labag sa anumang batas o anumang karapatan ng isang third party.

PAGGAMIT NG IMPORMASYONG NAGBIBIGAY NG PERSONAL NA PAGKAKAKILANLAN:

Ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan na isinumite mo sa Cyber Security Corporate sa pamamagitan ng mga form sa Site ay tatratuhin nang alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Cyber Security Corporate na nasa Site na ito. Sumasang-ayon kang nabasa at nauunawaan mo ang Patakaran sa Privacy.

MGA LINK PAPUNTA SA IBA PANG SITE:

Posibleng bigyang-daan ka ng anumang link sa Web Site na ito na umalis sa Cyber Security Corporate Site at pumunta sa iba pang Web site. Hindi kontrolado ng Cyber Security Corporate ang mga naka-link na site, at hindi pananagutan ng Cyber Security Corporate ang content, katumpakan nito, o anupamang aspeto ng anumang naka-link na site o anumang link na nasa isang naka-link na site. Nakalaan sa Cyber Security Corporate ang karapatang wakasan ang anumang link o programa ng pag-link anumang oras. Hindi iniendorso ng Cyber Security Corporate ang mga kumpanya o produkto kung saan ito nagli-link at nakalaan dito ang karapatang ipaalala ito sa Site nito. Kung magpapasya kang i-access ang alinman sa mga third party na site na naka-link sa Site na ito, gagawin mo ito nang ikaw ang ganap na mananagot.

PAGBABAYAD-DANYOS:

Sumasang-ayon ka rito, sa iyong sariling gastos, na magbabayad ka ng dayos sa, dedepensahan mo, at hindi mo pananagutin ang Cyber Security Corporate mula sa at laban sa anumang pagkawala, halaga, pinsala, pananagutan, o gastusing dulot o kaugnay ng anumang claim, pagkilos, o pag-aakusa ng third-party na inihain laban sa Cyber Security Corporate batay sa o kaugnay ng (a) isang hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng isang Vendor sa mga tuntunin at kundisyon ng isang kontrata o kaugnay ng pagbili at pagbebenta ng anumang produkto/serbisyo, (b) iyong paglabag sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito, o (c) anumang pagkilos mo o ng isang Vendor na lumalabag sa anumang batas, regulasyon, o karapatan ng isang third party.

MISCELLANEOUS:

Kinokontrol ng Cyber Security Corporate ang Site na ito mula sa mga tanggapan nito sa loob ng United States of America. Hindi tinitiyak ng Cyber Security Corporate na ang Mga Materyal sa Site ay naaaangkop o available na gamitin sa iba pang lokasyon, at ipinagbabawal ang pag-access sa mga ito mula sa mga teritoryo kung saan ilegal ang content ng mga ito. Puwede itong gawin ng mga pipiliing i-access ang Site na ito mula sa iba pang lokasyon sa kanilang sariling inisyatiba at responsibilidad nilang sumunod sa mga naaangkop na lokal na batas. Hindi mo puwedeng gamitin o i-export ang Mga Materyal na lumalabag sa mga batas at regulasyon sa pag-export ng U.S.

ANG KASUNDUANG ITO AY SASAKLAWAN AT BIBIGYANG-KAHULUGAN ALINSUNOD SA MGA BATAS NG ESTADO NG NEW YORK NANG HINDI NAUUGNAY SA MGA BATAS NITO NA SUMASAKLAW SA MGA PAGSASALUNGAT SA BATAS. SUMASANG-AYON ANG MGA PARTIDO NA ANG EKSKLUSIBONG LUGAR PARA SA LAHAT NG PAGKILOS AT PAGLILITIS KAUGNAY NG ANUMANG BAGAY SA KASUNDUANG ITO AY SA PEDERAL O PANG-ESTADO NA KORTE NG MAY KAPANGYARIHANG HURISDIKYON SA LUNGSOD NG NEW YORK, NEW YORK, U.S.A. LANG.

Kung hindi naipapatupad o invalid ang anumang probisyon ng Kasunduang ito para sa anumang dahilan, bibigyang-kahulugan ang Kasunduang ito kung wala sa Kasunduang ito ang naturang probisyon. Walang pagkilos na dulot ng Kasunduang ito na puwede mong ihain mahigit dalawang taon pagkalipas ng petsa kung kailan nakuha ang dahilan ng pagkilos. Hindi mo puwedeng italaga ang Kasunduang ito o alinman sa mga karapatan o obligasyon nito nang wala ang paunang nakasulat na pahintulot ng Cyber Security Corporate, at papawalang-bisa ang anumang naturang tangkang pagtatalaga. Nang napapailalim sa nabanggit, hindi ilalapat ang Kasunduang ito sa benepisyo ng at magkakaroon ito ng bisa sa mga pinapahintulutang successor, legal na kinatawan, at pagtatalaga ng mga partidong narito. Nang hindi sumasapaw sa iba pang hindi nakatakda rito, ang ugnayan sa pagitan mo at ng Cyber Security Corporate ay isang independent na ugnayan sa contractor lang, at bibigyang-kahulugan ang wala rito na gumagawa ng partnership, joint venture, franchise, trabaho, o anupamang ugnayan sa ahensya sa pagitan ng mga partido. Kung idedeklara ang anumang probisyong narito na invalid ng isang korte ng may kapangyirahang hurisdiksyon, mawawalan ng bisa ang naturang probisyon hanggang sa saklaw ng naturang pagiging invalid, para patuloy na magkakaroon ng bisa ang iba pang bahagi ng probisyong iyon at lahat ng iba pang bahagi ng probisyon ng Kasunduang ito. Ibinibigay ang Mga Materyal nang may "MGA PINAGHIHIGPITANG KARAPATAN."